Jak wypełnić formularz DS-160 - Krok po kroku

komentarzy: 2
Jak wypełnić formularz DS-160 - Krok po kroku
Fot. Pixabay

Krok po kroku pokazane jak wypełnić formularz DS-160, potrzebny do ubiegania się o wizę do USA.

Poniżej znajdziecie przetłumaczone na język polski pytania z formularza.

 

Poradnik „Jak otrzymać wizę turystyczna (B2) do USA ?”

Co trzeba wiedzieć przy ubieganiu się o wizę?

Część I: Jak otrzymać wizę turystyczna (B2) do USA ? Krok pierwszy - złożenie wniosku

Część II: Jak otrzymać wizę turystyczna (B2) do USA ? Krok drugi - rozmowa w konsulacie

Część III: Jak otrzymać wizę turystyczna (B2) do USA ? Krok trzeci - kontrola imigracyjna

 

Formularz DS-160

Wniosek wypełniamy online i znajduje się on na stronie: https://ceac.state.gov/genniv/.

 

Wybór konsulatu

Rozpoczynamy od wyboru konsulatu i ustalenia języka.

 

 

Opis zdjęcia:

 1. Wybieracie tutaj język tłumaczenia pytań,
 2. Wybieracie miejsce rozmowy:
  • Poland, Warsaw,
  • Poland, Krakow.
 3. Tutaj można przetestować swoje zdjęcie czy jest poprawne,
 4. Klikając w ten przycisk rozpoczniemy wypełnianie formularza DS-160.

 

Application Information

Informacje o aplikacji

 

Please record your Application ID in a safe and secure place.

Proszę zapisać swój identyfikator aplikacji w bezpiecznym miejscu.If there are technical issues with the system, or you want to complete your application some other time, you can save your work and later, start where you left off. In order to access your application later, however, you will need: (1) your Application ID, and (2) the answer to the security question that you will choose on this page.

Jeżeli wystąpią jakieś problemy techniczne z systemem lub kiedy będziesz chciał/a dokończyć wypełnianie aplikacji kiedy indziej, możesz zapisać swoją prace i później zacząć tam gdzie skoczyłeś/aś. W celu dostępu do swojej aplikacji będziesz potrzebować: (1) numer ID aplikacji oraz (2) odpowiedź na pytanie zabezpieczające jakie wybrałeś/aś na tej stronie.To choose a security question, pick the one you like the best from the dropdown list, type your answer to that question in the box below, and click "Continue". Remember: In order to access your application later, you will need to know the answer exactly as you wrote it on this page.

Aby wybrać pytanie zabezpieczające, wybierz jedno z rozwijanej listy, której CI pasuje, wpisz swoją odpowiedź w polu poniżej pytania i kliknij „Continue”. Pamiętaj: Aby mieć dostęp do twojej aplikacji później, musisz zapamiętać odpowiedź dokładnie taką jak wpisałeś/aś na tej stronie.You can also use your Application ID and security question to retrieve your Confirmation Page after you have submitted your application, or to use your previously provided application information to complete a new application at a later date.

Możesz również użyć swojego numeru ID aplikacji i pytania zabezpieczającego aby po złożeniu wniosku uzyskać dostęp do strony z potwierdzeniem albo aby wykorzystać informacje z wcześniejsze aplikacji do wypełnienia nowej w późniejszym terminie.If you do not plan to complete your application within the next 30 days, download your application to your computer by clicking the "Save" button at the bottom of the last completed page. Follow the instructions. When you are ready to complete your application, select "Upload an Application". NOTE: Only download your application to a computer that cannot be accessed by anyone who does not have your permission to see or record your personal data. If you download your application a shared or public computer, such as a computer in a cyber café or library, your personal information may be able to be accessed by other users.

Jeżeli nie planujesz wypełnić całej aplikacji w ciągu 30 dni, pobierz aplikację na swój komputer klikając „Save” (Zapisz) przycisk, znajdujący u dołu każdej wypełnionej strony. Postępuj zgodnie z instrukcją. Kiedy jesteś gotowy dokończyć swoją aplikacje, wybierz "Upload an Application" (Załaduj aplikacje). UWAGA: Pobieraj swoją aplikację na taki komputer, który nie będzie dostępny dla innych osób, które nie maja Twojego upoważnienia do przeglądania Twoich danych. Jeśli pobierzesz aplikację korzystając z publicznego komputera, na przykład w kafejce lub bibliotece, Twoje dane mogą wtedy być dostępne innym użytkownikom.

 

Note: Electronically submitting your DS-160 online application is the FIRST STEP in the visa application process. The next step is to review the internet page of the embassy or consulate where you plan to apply for your visa. Most visa applicants will need to schedule a visa interview, though some applicants may qualify for visa renewal. The embassy or consulate information may include specific local instructions about scheduling interviews, submitting your visa application, and other frequently asked questions.

Uwaga: Złożenie elektronicznego wniosku DS-160 jest PIERWSZYM KROKIEM w procesie aplikowana o wizę. Następnym krokiem jest zapoznanie się ze stroną internetową ambasady lub konsulatu, gdzie zamierzać starać się o wizę. Większość ubiegających się o wizę będzie musiała umówić się na rozmowę, niektórzy będą kwalifikować się do przedłużenia wizy. Strona Ambasady albo konsulatu może zawierać szczegółowe informacje dotyczące umawiania się na rozmowę, składania aplikacji wizowej oraz inne często zadawane pytania.

 

Security QuestionPytanie zabezpieczające

Lista dostępnych pytań:

 

WHAT IS THE GIVEN NAME OF YOUR MOTHER'S MOTHER?

Jak brzmi imię matki Twojej matki?


WHAT IS THE GIVEN NAME OF YOUR FATHER'S FATHER?

Jak brzmi imię ojca Twojego ojca?


WHAT NAME DID YOUR FAMILY USED TO CALL YOU WHEN YOU WERE A CHILD?

Jak nazywała Cię Twoja rodzina, kiedy byłeś/aś dzieckiem?


IN WHAT CITY DID YOU MEET YOUR SPOUSE/SIGNIFICANT OTHER?

W jakim mieście poznałeś swego współmałżonka/druga połówkę?


WHAT IS THE NAME OF YOUR FAVORITE CHILDHOOD FRIEND?

Jak nazywa się Twój ulubiony przyjaciel z dzieciństwa?


WHAT IS THE MIDDLE NAME OF YOUR YOUNGEST CHILD?

Jakie jest drugie imię Twojego najmłodszego dziecka?


WHAT WAS YOUR HOME PHONE NUMBER WHEN YOU WERE A CHILD?

Jaki był Twój domowy numer telefonu, kiedy byłeś/aś dzieckiem?


WHAT WAS THE NAME OF YOUR FAVORITE STUFFED ANIMAL OR TOY?

Jak się nazywał twój ulubiony pluszak albo zabawka ?


IN WHAT CITY DOES YOUR NEAREST SIBLING LIVE?

W jakim mieście najbliżej mieszka Twoje najbliższe rodzeństwo ?


WHAT WAS THE NAME OF YOUR FIRST BOYFRIEND OR GIRLFRIEND?

Jak się nazywał Twój pierwszy chłopak albo dziewczyna ?


Po wpisaniu odpowiedzi klikasz CONTINUE (Kontynuuj). 

 

Personal Information

Informacje osobiste

 

NOTE: Data on this page must match the information as it is written in your passport.
UWAGA: Dane na tej stronie muszą być zgodne z danymi w Twoim paszporcie.

 

Q: Surnames

Nazwiska

Q: Given Names

Imiona

Q: Full Name In Native Alphabet

Pełne imię i nazwisko pisane w ojczystym języku

Does Not Apply/Technology Not Available - zaznaczasz, jeśli nie jesteś w stanie wpisać swoich danych z paszportu w ojczystym języku (dotyczy to głównie obywateli Indii)

Q: Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)?

Czy kiedykolwiek posługiwałeś/aś się innymi imionami lub nazwiskami (np. nazwisko panieńskie, religijne, zawodowe, pseudonim, itp.)?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

pojawią się dodatkowe pola:

 • Other Surnames Used / Inne używane nazwiska

 • Other Given Names Used / Inne używane imiona

 • + Add Another / Dodaj inne (jeżeli miałeś inne)


Q: Do you have a telecode that represents your name?

Czy posiadasz telekod, którym można zapisać Twoje imię i nazwisko?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

pojawią się dodatkowe pola:

 • Telecode Surnames / Telecode nazwisk

 • Telecode Given Names / Telecode imion

Q: Sex

Płeć

 • Male / mężczyzna
 • Female / kobieta


Q: Martial Status

Stan cywilny

 • MARRIED / żonaty/zamężna

 • COMMON LAW MARRIAGE / konkubinat (usankcjonowany w świetle prawa, w Polsce nie ma takiej opcji)

 • CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP / zarejestrowany związek partnerski (w Polsce nie ma takiej opcji)

 • SINGLE / wolny

 • WIDOWED / wdowiec/wdowa

 • DIVORCED / rozwiedzony/a

 • LEGALLY SEPARATED / w separacji

 • OTHER / inne (pojawią się dodatkowe pole: Explain / Wyjaśnij)

Q: Date and Place of Birth

Data i miejsce urodzenia

Q: City

Miasto

Q: State/Province

Stan/Województwo

Does Not Apply / zaznaczasz jeśli nie dotyczy

Q: Country/Region

Kraj / Region

Q: Nationality

Obywatelstwo

Q: Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?

Czy posiadasz lub posiadałeś/aś jakieś inne obywatelstwo ponad te, które wybrałeś/aś z listy powyżej?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

pojawi się lista, z której wybierzesz to obywatelstwo i pojawi się także pytanie:

Q: Do you hold a passport for the other nationality above?

Czy masz paszport potwierdzający to obywatelstwo?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

pojawi się pole do wpisania numeru tego paszportu

+ Add Another / Dodaj kolejne

Q: National Identification Number

Narodowy numer identyfikacyjny (w Polsce jest to PESEL)

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: U.S. Social Security Number

Numer ubezpieczenia społecznego w USA

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: U.S. Taxpayer ID Number

Numer podatkowy w USA

Does Not Apply / Nie dotyczy

 

Adress and Phone Information

Adres i dane kontaktowe

Q: Home Address

Adres domowy (może być adres zameldowania)

Q: Street Address (Line 1)

Ulica (linia 1)

Q: Street Address (Line 2) *Optional

Ulica (linia 2) *opcionalnie

Q: City

Miasto

Q: State/Province

Stan/Województwo

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: Postal Zone/ZIP Code

Kod pocztowy

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: Country/Region

Kraj

Q: Mailing Address

Adres korespondencyjny

Q: Is your Mailing Address the same as your Home Address?

Czy Twój adres korespondencyjny jest taki sam, jak adres zamieszkania?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

pojawią się pola, w których należy podać adres korespondencyjny

Q: Phone

Telefon.

Q: Primary Phone Number

Główny numer telefonu

Q: Secondary Phone Number

Dodatkowy numer telefonu

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: Work Phone Number

Telefon służbowy

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: Email Address

Adres elektroniczny

Does Not Apply / Nie dotyczy

 

Passport Information

Informacje z paszportu

Q: Passport/Travel Document Type

Rodzaj paszportu

Lista:

 • REGULARZwykły
 • OFFICIAL Oficjalny
 • DIPLOMATIC / Dyplomatyczny
 • OTHER / Inny (pojawią się dodatkowe pole: Explain / Wyjaśnij)


Q: Passport/Travel Document Number

Numer paszportu

Q: Passport Book Number

Numer książeczki paszportowej

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: Country/Authority that Issued Passport/Travel Document

Kraj w którym został wydany paszport

Q: Where was the Passport/Travel Document Issued?

Gdzie został wydany paszport?

Q: City

Miasto

Q: State/Province *If shown on passport

Województwo *jeśli widnieje na paszporcie

Q: Country/Region

Kraj / Region

Q: Issuance Date

Data wydania

Q: Expiration Date

Data ważności 

Does Not Apply / Nie dotyczy

Q: Have you ever lost a passport or had one stolen?

Czy kiedykolwiek zgubiłeś/aś passport lub został Ci skradziony?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

pojawiają się dodatkowe pola:

Passport/Travel Document Number

Numer paszportu, który został zgubiony/skradziony

Do Not Know / Nie wiem

Country/Authority that Issued Passport/Travel Document

Kraj w którym został wydany paszport

Explain Wyjasnij

+ Add Another / Dodaj kolejne

 

Travel Information

Informacja o podróży

NOTE: Provide the following information concerning your travel plans.

UWAGA: Należy podać następujące informacje dotyczące planowanej podróży.


Q: Purpose of Trip do the U.S.

Cel wyjazdu do USA.

 1. FOREIGN GOVERNMENT OFFICIAL (A) / wizy dla przedstawicieli rządu
  • ​​AMBASSADOR OR PUBLIC MINISTER (A1) / ambasador lub minister
  • CAREER DIPLOMATIC/CONSULAR OFFICER (A1) / urzędnik konsularny
  • SPOUSE OF AN A1 (A1) / współmałżonek posiadacza wizy A1
  • CHILD OF AN A1 (A1) / dziecko posiadacza wizy A1
  • FOREIGN OFFICIAL/EMPLOYEE (A2) / zastępca ministra lub ambasadora
  • SPOUSE OF AN A2 (A2) / współmałżonek posiadacza wizy A2
  • CHILD OF AN A2 (A2) / dziecko posiadacza wizy A2
  • PERSONAL EMPLOYEE of an A1 or A2 (A3) / pracownik pomocniczy posiadacza wizy A1 lub A2
  • SPOUSE OF AN A3 (A3) / współmałżonek posiadacza wizy A3
  • CHILD OD AN A3 (A3) / dziecko posiadacza wizy A3
 2. TEMPORARY BUSINESS PLEASURE VISITOR wizy biznesowe i turystyczne
  • BUSINESS & TOURISM (TEMPORARY VISITOR) (B1/B2) / BIZNES I TURYSTYKA (gość tymczasowy)
  • BUSINESS/CONFERENCE (B1) - Biznesowe / konferencyjne
  • TOURISM/PERSONAL TRAVEL (B2) / TURYSTYKA / PODRÓŻE OSOBISTE
 3. ​ALIEN IN TRANSIT (C) / wizy tranzytowe
  • ​​TRANSIT (C1) / tranzyt
  • CREWMEMBER IN TRANSIT (C1/D) / tranzyt dla członka załogi (np. statku)
  • TRANSIT TO U.N. HEADQUARTERS (C2) / tranzyt do siedziby głównej Narodów Zjednoczonych
  • FOREIGN OFFICIAL IN TRANSIT (C3) / tranzyt dla przedstawiciela władz
  • PERSONAL EMPLOYEE OF A C3 (C3) / tranzyt dla pracownika pomocniczego posiadacza wizy C3
  • SPOUSE OF A C3 (C3) / współmałżonek posiadacza wizy C3
  • CHILD OF A C3 (C3) / dziecko posiadacza wizy C3
 4. CNMI WORKER OR INWESTOR (CW/E2C) / pracownik albo inwestordla (Mariany Północne)
  • CNMI LONG TERM INWESTOR (E2C) / długterminowy inwestor
  • CNMI TEMPORARY WORKER (CW1) / tymczasowy pracownik
  • SPOUSE OF A CW1 (CW2) / współmałżonek posiadacza wizy CW1
  • CHILD OF A CW1 (CW2) / dziecko posiadacza wizy CW1
 5. CREWMEMBERS (D) / CZŁONKOWIE ZAŁOGI
  • ​​CREWMEMBERS (D) / CZŁONKOWIE ZAŁOGI
 6. TREATY TRADER OR INWESTOR (E) / Przedsiębiorcy albo inwestorzy
  • TREATY TRADER (E1) / przedsiębiorca
  • SPOUSE OF AN E1 (E1) / współmałżonek posiadacza wizy E1
  • CHILD OF AN E1 (E1) / dziecko posiadacza wizy E1
  • EXECUTIVE/MANAGER/ESSENTIAL EMPLOYEE (E1) / kierownik / menadżer / istotny pracownik
  • EXECUTIVE/MANAGER/ESSENTIAL EMPLOYEE (E2) / kierownik / menadżer / istotny pracownik
  • TREATY INVESTOR (E2) / inwestor
  • SPOUSE OF AN E2 (E2) / współmałżonek posiadacza wizy E2
  • CHILD OF AN E2 (E2) / dziecko posiadacza wizy E2
  • SPOUSE OF AN E3 (E3D) / współmałżonek posiadacza wizy E3
  • CHILD OF AN E3 (E3D) / dziecko posiadacza wizy E2
 7. ACADEMIC OR LANGUAGE STUDENT (F) / Akademicka albo student językowy
  • STUDENT (F1) - student
  • SPOUSE OF AN F1 (F2)współmałżonek posiadacza wizy F1
  • CHILD OF AN F1 (F2) / dziecko posiadacza wizy F1
  • COMMUTER STUDENT (F3) / student przyjezdny
 8. INTERNATIONAL ORGANIZATION REPREZENTATIVE/EMPLOYEE (G) / przedstawiciele/pracownicy organizacji międzynarodowych
  • PRINCIPAL REPRESENTATIVE (G1) / Główny przedstawiciel
  • STAFF OF PRINCIPAL REPRESENTATIVE (G1) / Pracownik głównego przedstawiciela
  • SPOUSE OF A G1 (G1) / współmałżonek posiadacza wizy G1
  • CHILD OF A G1 (G1) / dziecko posiadacza wizy G1
  • REPRESENTATIVE (G2) / przedstawiciel
  • SPOUSE OF A G2 (G2) / współmałżonek posiadacza wizy G2
  • CHILD OF A G2 (G2) / dziecko posiadacza wizy G2
  • NON-RECOGNIZED/-MEMBER COUNTRY REPRESENTATIVE (G3) / przedstawiciel nieuznawanego rządu lub rządu nie będącego członkiem organizacji międzynarodowej
  • SPOUSE OF A G3 (G3) / współmałżonek posiadacza wizy G3
  • CHILD OF A G3 (G3) / dziecko posiadacza wizy G3
  • INTERNATIONAL ORGANIZATION EMPLOYEE (G4) / pracownik organizacji międzynarodowej
  • SPOUSE OF A G4 (G4) / współmałżonek posiadacza wizy G4
  • CHILD OF A G1 (G) / dziecko posiadacza wizy G4
  • PERSONAL EMPLOYEE OF A G (G5) / pracownik pomocniczy wizy A lub G
  • SPOUSE OF A G5 (G5) / współmałżonek posiadacza wizy G5
  • CHILD OF A G5 (G5) / dziecko posiadacza wizy G5
 9. TEMPORARY WORKER (H) / pracowników tymczasowych
  • ​​SPECIALTY OCCUPATION (H1B) / pracownik ze specjalistycznym zawodem
  • CHILEAN SPECIALTY OCCUPATION (H1B1) / pracownik z Chile ze specjalistycznym zawodem
  • SINGAPOREAN SPECIALTY OCCUPATION (H1B1) / pracownik z Singapuru ze specjalistycznym zawodem
  • AGRICULTURAL WORKER (H2A) / pracownik rolny
  • NONAGRICULTURAL WORKER (H2B) / pracownik pozarolniczy
  • TRAINEE (H3) / stażysta, praktykant
  • SPOUSE OF AN H (H4) / współmałżonek posiadacza wizy H
  • CHILD OF AN H (H4) / dziecko posiadacza wizy H
 10. FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVE (I) / Przedstawiciele zagranicznych mediów
  • ​​FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVE (I)Przedstawiciele zagranicznych mediów
  • CHILD OF AN I (I) / dziecko posiadacza wizy I
  • SPOUSE OF AN I (I) / współmałżonek posiadacza wizy I
 11. EXCHANGE VISITOR (J) / uczestnik wymiany
  • ​​EXCHANGE VISITOR (J1) / uczestnik wymiany
  • CHILD OF AN J1 (J2) / dziecko posiadacza wizy J1 
  • SPOUSE OF AN J (J2) / współmałżonek posiadacza wizy J1
 12. FIANCE(E) OR SPOUSE OF A US CITIZEN (K) / narzeczony/a lub małżonek/ka obywatela USA
  • ​​FIANCE(E) OF A US CITIZEN (K1) / narzeczony/a lub małżonek/ka obywatela USA
  • CHILD OF A K1 (K2) - dziecko narzeczony/a obywatela USA
  • SPOUSE OF A US CITIZEN (K3) / współmałżonek obywatela USA
  • CHILD OF A K3 (K4) / dziecko współmałżonaka obywatela USA
 13. INTRACOMPANY TRANSFEREE (L) / pracownik oddelegowany do amerykańskiego oddziału firmy
  • ​​INTRACOMPANY TRANSFEREE (L1) / pracownik oddelegowany
  • CHILD OF AN L1 (L2) / dziecko posiadacza wizy L1
  • SPOUSE OF AN L1 (L2) / współmałżonek posiadacza wizy L1
 14. VOCATIONAL/NONACADEMIC STUDENT (M) / Studenci kursów zawodowych
  • ​​STUDENT (M1) / student
  • SPOUSE OF AN M1 (M2) / współmałżonek posiadacza wizy M1
  • CHILD OF AN M1 (M2) / dziecko posiadacza wizy M1
  • COMMUTER STUDENT (M3) / student przyjezdny
 15. OTHER (N) / inne
  • PARENT OF CERTAIN SPECIAL IMIGRANT (N8) / rodzic szczególnego imigranta
  • CHILD OF AN N8 (N9) / dziecko posiadacza wizy N8
 16. NATO STAFF (NATO) / przedstawiciele NATO
  • ​​PRINCIPAL REPRESENTATIVE (NATO1) / główny przedstawiciel
  • SPOUSE OF NATO1 (NATO1) / współmałżonek posiadacza wizy NATO1
  • CHILD OF NATO1 (NATO1) / dziecko posiadacza wizy NATO1
  • REPRESENTATIVE (NATO2) / przedstawiciel niższego szczebla
  • SPOUSE OF NATO2 (NATO2) / współmałżonek posiadacza wizy NATO2
  • CHILD OF NATO2 (NATO2) / dziecko posiadacza wizy NATO2
  • CLERICAL STAFF (NATO3) / personel biurowy
  • SPOUSE OF NATO3 (NATO3) / współmałżonek posiadacza wizy NATO3
  • CHILD OF NATO3 (NATO3) / dziecko posiadacza wizy NATO3
  • OFFICIAL (NATO4) / urzędnik
  • SPOUSE OF NATO4 (NATO4) / współmałżonek posiadacza wizy NATO4
  • CHILD OF NATO4 (NATO4) / dziecko posiadacza wizy NATO4
  • EXPERT (NATO5) / ekspert
  • SPOUSE OF NATO5 (NATO5) / współmałżonek posiadacza wizy NATO5
  • CHILD OF NATO5 (NATO5) / dziecko posiadacza wizy NATO5
  • CIVILIAN STAFF (NATO6) / pracownik cywilny
  • SPOUSE OF NATO6 (NATO6) / współmałżonek posiadacza wizy NATO6
  • CHILD OF NATO6 (NATO6) / dziecko posiadacza wizy NATO6
  • PERSONAL EMPLOYEE OF A NATO1 - NATO6 (NATO7) / pracownik pomocniczy posiadacza wizy NATO1 - NATO6
  • SPOUSE OF NATO7 (NATO7) / współmałżonek posiadacza wizy NATO7
  • CHILD OF NATO7 (NATO7) / dziecko posiadacza wizy NATO7
 17. ALIEN WITH EXTRAORDINARY ABILITY (O) / osoby wyjątkowo uzdolnione
  • ​​EXTRAORDINARY ABILITY (O1) / osoba o wyjątkowych zdolnościach
  • ALIEN ACCOMPANYING/ASSISTING (O2) / osoba towarzysząca posiadaczowi wizy O1
  • SPOUSE OF AN O1 OR O2 (O3) / współmałżonek posiadacza wizy O1 lub O2
  • CHILD OF AN O1 OR O2 (O3) / dziecko posiadacza wizy O1 lub O2
 18. INTERNATIONALLY RECOGNIZED ALIEN (P) / Osoby rozpoznawalne (artyści, sportowcy itp)
  • ​​INTERNATIONALLY RECOGNIZED ALIEN (P1)Osoby rozpoznawalne (artyści, sportowcy itp)
  • ARTIST/ENTERTAINER EXCHANGE PROGRAM (P2) - osoba biorące udział w programie wymiany artystycznej
  • ARTIST/ENTERTAINER IN CULTURAL PROGRAM (P3) / Artysta biorący udział w programie kultorowym
  • SPOUSE OF A P1, P2 OR P3 (P4) / współmałżonek posiadacza wizy P1, P2 lub P3
  • CHILD OF A P1, P2 OR P3 (P4) / dziecko posiadacza wizy P1, P2 lub P3
 19. CULTURAL EXCHANGE VISITOR (Q) / uczestnicy wymiany kulturalnej
  • ​​CULTURAL EXCHANGE VISITOR (Q1) / uczestnik wymiany kulturalnej
 20. RELIGIOUS WORKER (R) / pracownicy religijni
  • ​​RELIGIOUS WORKER (R1) / pracownik religijny
  • CHILD OF AN R1 (R2) / dziecko posiadacza wizy R1
  • SPOUSE OF AN R1 (R2) / współmałżonek posiadacza wizy R1
 21. INFORMANT OR WITNESS (S) / Informator albo świadek
  • ​​FAMILY MEMBERS OF AN INFORMANT (S7) / członek rodziny informatora
 22. VICTIM OF TRAFFICKING (T) / ofiara handlu ludźmi
  • ​​VICTIM OF TRAFFICKING (T1) / ofiara handlu ludźmi
  • SPOUSE OF A T1 (T2) / współmałżonek posiadacza wizy T1
  • CHILD OF A T1 (T3) / dziecko posiadacza wizy T1
  • PARENT OF A T1 (T4) / rodzic posiadacza wizy T1
  • SIBLING OF A T1 (T5) / rodzeństwo posiadacza wizy T1
 23. ​NAFTA PROFESSIONAL (TD/TN)przedstawiciele Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (obywateli Kanady i Meksyku)
  • ​​SPOUSE OF A TN (TD) / współmałżonek posiadacza wizy TN
  • CHILD OF A TN (TD) / dziecko posiadacza wizy TN
 24. VICTIM OF CRIMINAL ACTIVITY (U) / ofiary działalności kryminalnej
  • ​​VICTIM OF CRIME (U1) / ofiarą przestępstwa
  • SPOUSE OF A U1 (U2) / współmałżonek posiadacza wizy U1
  • CHILD OF A U1 (U3) / dziecko posiadacza wizy U1
  • PARENT OF A U1 (U4) / rodzic posiadacza wizy U1
  • SIBLING OF A U1 (U5) / rodzeństwo posiadacza wizy U1

 

Dodatkowe pytania

Gdy w sekcji „Personal Information” zaznaczyłeś male (Mężczyzna) pojawią się dodatkowe pytania:

Q: Have you made specific travel plans?

Czy masz już konkretne plany wyjazdu?

YES / TAK (pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia)

 • Date of Arrival in U.S. / Data przyjazdu do USA
 • Arrival Flight (if known)Numer lotu (jeśli jest znany)
 • Arrival City Miasto przylotu
 • Date of Departure from U.S.Data wyjazdu z USA
 • Departure Flight (if known)Numer lotu (jeśli jest znany)
 • Departure CityMiasto wylotu
 • Provide the locations you plan to visit in the U.S.:Podaj miejsca, jakie planujesz odwiedzić podczas pobytu w USA
  • LocationMiejsce
  • + Add Another / Dodaj kolejne

NO / NIE (pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia)

 • Intended Date of ArrivalPlanowana data przyjazdu
 • Intended Lenght of Stay in U.S.Planowany czas pobytu w USA
  • YEAR(S) - rok/lat/a
  • MONTH(S) - miesiąc/miesięcy
  • WEEK(S) - tydzień/tygodni/e
  • DAY(S) - dzień/dni
  • LESS THAN 24 HOURS - mniej, niż 24 godziny
 • Address Where You Will Stay in the U.S. / Adres, pod którym zatrzymasz się w USA
 • Street Address (Line 1)Ulica (linia 1)
 • Street Address (Line 2) *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
 • CityMiasto
 • StateStan
 • ZIP Code (if known)Kod pocztowy (jeśli jest znany)Gdy w sekcji „Personal Information” zaznaczyłeś Female (Kobieta) pojawią się dodatkowe pytania:

 • Intended Date of ArrivalPlanowana data przyjazdu
 • Intended Lenght of Stay in U.S.Planowany czas pobytu w USA
  • YEAR(S) - rok/lat/a
  • MONTH(S) - miesiąc/miesięcy
  • WEEK(S) - tydzień/tygodni/e
  • DAY(S) - dzień/dni
  • LESS THAN 24 HOURS - mniej, niż 24 godziny
 • Address Where You Will Stay in the U.S. / Adres, pod którym zatrzymasz się w USA
 • Street Address (Line 1)Ulica (linia 1)
 • Street Address (Line 2) *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
 • CityMiasto
 • StateStan
 • ZIP Code (if known)Kod pocztowy (jeśli jest znany)Q: Person/Entity Paying for Your Trip

Osoba/Podmiot opłacający twoją podróż

 • SELF / sam/sama
 • OTHER PERSONktoś inny
  • Surnames of Person Paying for TripNazwisko/a osoby opłacającej podróż
  • Given Names of Person Paying for TripImiona osoby opłacającej podróż 
  • Telephone NumerNumer telefonu 
  • Email AddressAdres elektroniczny
  • Relationship to YouRodzaj pokrewieństwa
   • CHILD / dziecko
   • PARENT / rodzic
   • SPOUSE / współmałżonek
   • OTHER RELATIVE / inny krewny
   • FRIEND / przyjaciel
   • OTHER / pozostałe
  • Is the address of the party paying for your trip the same as your Home or Mailing Address?Czy adres osoby opłacającej Twoją podróż jest taki sam jak Twój adres zamieszkania lub adres korespondencyjny?
   • YES / TAK
   • NO / NIE
    • Street Address (Line 1)Ulica (linia 1)
    • Street Address (Line 2) *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
    • City / Miasto/miejsce zamieszkania
    • State/ProvinceStan/Województwo
    • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
    • Country/RegionKraj / Region 
 • OTHER COMPANY/ORGANIZATIONinna firma/organizacja
  • Name of Company/Organization Paying for TripNazwa firmy/organizacji opłacającej podróż
  • Telephone NumerNumer telefonu 
  • Relationship to YouKim ta firma/organizacja jest dla Ciebie
   • Street Address (Line 1) / Ulica (linia 1)
   • Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
   • CityMiasto
   • State/ProvinceStan/Województwo
   • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
   • Country/RegionKraj / Region

 

Travel Companions Information

Informacje o towarzyszach podrózy

 

NOTE: Provide the following travel companion information.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące osób podróżujących z Tobą.

Persons travelling with you

Osoby podróżujące z Tobą

Q: Are there other persons traveling with you?

Czy podróżują z Tobą inne osoby?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Are you traveling as part of a group or organization?Czy podróżujesz jako członek grupy/organizacji?
   • YES / TAK
    • Group Name / Nazwa grupy
   • NO / NIE
  • Enter person(s) travelling with youPodaj dane osób podróżujących z Tobą
   • Surnames of Person Traveling With YouNazwisko/a osoby podróżującej z Tobą
   • Given Names of Person Traveling With YouImię/imiona osoby podróżującej z Tobą
   • Relationship with PersonPokrewieństwo z tą osobą
    • PARENTrodzic
    • SPOUSEwspółmałżonek
    • CHILDdziecko
    • OTHER RELATIVEinny krewny
    • FRIENDprzyjaciel
    • BUSINESS ASSOCIATEwspółpracownik/wspólnik
    • OTHERpozostałe
    • + Add Another / Dodaj kolejne

 

Previous U.S. Travel Information

Informacje o poprzednich wyjazdy do USA

 

NOTE: Provide the following previous U.S. travel information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące poprzednich wyjazdów do USA. Podaj kompletne i precyzyjne informacje na wszystkie pytania.

Q: Have you ever been in the U.S.?

Czy byłeś/aś kiedykolwiek w USA?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Date ArrivedData przyjazdu
  • Lenght of StayDługość pobytu
   • YEAR(S)rok/lat/a
   • MONTH(S)miesiąc/miesięcy
   • WEEK(S)tydzień/tygodni/e
   • DAY(S)dzień/dni
   • + Add Another / Dodaj kolejne
  • Do you or did you ever hold a U.S. Driver's License?Czy masz lub kiedykolwiek miałeś/aś amerykańskie prawo jazdy?
   • NO / NIE
   • YES / TAK
    • Driver's License NumberNumer prawa jazdy
     • Do Not Know / Nie wiem
    • State of Driver's LicenseStan, w którym wydano Ci prawo jazdy
    • + Add Another / Dodaj kolejne

 

Q: Have you ever been issued a U.S. Visa?

Czy kiedykolwiek wydano Ci wizę do USA?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Date Last Visa Was IssuedData wydania Twojej ostatniej wizy
  • Visa NumberNumer wizy
   • Do Not Know / Nie wiem
  • Are you applying for the same type of visa?Czy aplikujesz o ten sam typ wizy?
   • YES / TAK
   • NO / NIE
  • Are you applying in the same country or location where the visa above was issued, and is this country or location your place of principal of residence?Czy aplikujesz w tym samym kraju/miejscu, gdzie została wydana poprzednia wiza i czy ten kraj jest głównym miejscem Twojego zamieszkania?
   • YES / TAK
   • NO / NIE
  • Have you been ten-printed? / Czy pobierano od Ciebie odciski wszystkich 10 palców?
   • YES / TAK
   • NO / NIE
  • Has your U.S. Visa ever been lost or stolen?Czy kiedykolwiek zgubiłeś/aś lub skradziono Ci wizę?
   • NO / NIE
   • YES / TAK
    • YearRok
    • ExplainWyjaśnij
  • Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked?Czy kiedykolwiek unieważniono lub anulowano Ci wizę?
   • NO / NIE
   • YES / TAK
    • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry?

Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy, odmówiono Ci wstępu do USA lub wycofałeś/aś swoje podanie o wjazd w punkcie granicznym?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • ExplainWyjaśnij


Q: Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

Czy ktokolwiek złożył petycję imigracyjną w Twoim imieniu z USA ?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • ExplainWyjaśnij

 

Family Information: Relatives

Informacja o rodzinie: Krewni

 

NOTE: Please provide the following information concerning your biological parents. If you are adopted, please provide the following information on your adoptive parents.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące Twoich biologicznych rodziców. Jeśli jesteś adoptowany/a podaj informacje dotyczące Twoich rodziców adopcyjnych.

 

Q: Father's Full Name and Date of Birth

Pełne dane ojca oraz data urodzenia

 • SurnamesNazwisko/a
  • Do Not Know / Nie wiem
 • Given NamesImię/imiona
  • Do Not Know / Nie wiem
 • Date of BirthData urodzin
  • Do Not Know / Nie wiem

 

Q: Is your father in the U.S.?

Czy Twój ojciec przebywa w USA?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Father's Status / Status ojca
   • U.S. CITIZENobywatel USA
   • U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR)legalny rezydent
   • NONIMMIGRANTnie imigrant
   • OTHER/I DON'T KNOWinny/nie wiem

 

Q: Mother's Full Name and Date of Birth

Pełne dane matki oraz data urodzenia

 • SurnamesNazwisko/a
  • Do Not Know / Nie wiem
 • Given NamesImię/imiona
  • Do Not Know / Nie wiem
 • Date of BirthData urodzin
  • Do Not Know / Nie wiem

 

Q: Is your mother in the U.S.? 

Czy Twoja matka przebywa w USA?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Father's Status / Status ojca
   • U.S. CITIZENobywatel USA
   • U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR)legalny rezydent
   • NONIMMIGRANTnie imigrant
   • OTHER/I DON'T KNOWinny/nie wiem

 

Q: Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States?

Czy masz w USA jakąś inną najbliższą rodzinę, poza rodzicami?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • SurnamesNazwisko/a
  • Given NamesImię/imiona
  • Relationship to YouRodzaj pokrewieństwa (tej osoby) z Tobą
   • SPOUSEwspółmałżonek
   • FIANCE/FIANCEEnarzeczony/narzeczona
   • CHILDdziecko
   • SIBLINGrodzeństwo
  • Relative's StatusStatus tej osoby w USA
   • U.S. CITIZENobywatel USA
   • U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT (LPR)legalny rezydent
   • NONIMMIGRANTnie imigrant
   • OTHER/I DON'T KNOWinny/nie wiem
 • + Add Another / Dodaj kolejne

 

Q: Do you have any other relatives in the United States?

Czy masz jakiś innych krewnych w USA?

 • NO / NIE
 • YES / TAK

 

Family Information: Spouse

Informacja o rodzinie: Małżonek

(Ta sekcja się pojawi jeżeli w części „Personal” zaznaczyłeś w stanie cywilnym: MARRIED, COMMON LAW MARRIAGE, LEGALLY SEPARATED)

 

NOTE: Enter current spouse information.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące obecnego współmałżonka.


Q: Spouse's Full Name (include Maiden Name)

Pełne imię i nazwisko/a współmałżonka (łącznie z nazwiskiem panieńskim)

 

Q: Spouse' Surnames

Nazwisko/a współmałżonka

 

Q: Spouse's Given Names

Imię/imiona współmałżonka

 

Q: Spouse's Date of Birth

Data urodzenia współmałżonka

 

Q: Spouse's Nationality

Obywatelstwo współmałżonka

 

Q: Spouse's Place of Birth

Miejsce urodzenia współmałżonka

 

Q: City

Miasto

 • Do Not Know / Nie wiem

 

Q: Country/Region

Kraj / Region

 

Q: Spouse's Address

Adres zamieszkania współmałżonka

 • SAME AS HOME ADDRESStaki sam, jak (twój) adres zamieszkania
 • SAME AS MAILING ADDRESStaki sam, jak (twój) adres korespondencyjny
 • SAME AS U.S. CONTACT ADDRESStaki sam, jak (twój) adres kontaktu w USA
 • Do Not Know / Nie wiem
 • OTHER (SPECIFY ADDRESS)inny
  • Street Address (Line 1) / Ulica (linia 1)
  • Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
  • CityMiasto
  • State/ProvinceWojewództwo/Stan
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Country/RegionKraj


 

Family Information: Partner

Informacja o rodzinie: Partner

(Ta sekcja się pojawi jeżeli w części „Personal” zaznaczyłeś w stanie cywilnym: CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP)

 

NOTE: You have indicated that you are in a civil union or domestic partnership. Enter the following information concerning your partner.

UWAGA: Podałeś/aś, że pozostajesz w cywilnym związku partnerskim. Podaj dane dotyczące partnera.


Q: Partner's Full Name

Pełne imię i nazwisko partnera

 

Q: Partner's Surnames

Nazwisko/a partnera
 

Q: Partner's Given Names

Imię/imiona partnera
 

Q: Partner's Date of Birth

Data urodzenia partnera
 

Q: Partner's Nationality

Obywatelstwo partnera
 

Q: Partner's Place of Birth

Miejsce urodzenia partnera
 

Q: City

Miasto

 • Do Not Know / Nie wiem

 

Q: Country/Region

Kraj / Region

 

Q: Spouse's Address

Adres zamieszkania współmałżonka

 • SAME AS HOME ADDRESStaki sam, jak (twój) adres zamieszkania
 • SAME AS MAILING ADDRESStaki sam, jak (twój) adres korespondencyjny
 • SAME AS U.S. CONTACT ADDRESStaki sam, jak (twój) adres kontaktu w USA
 • Do Not Know / Nie wiem
 • OTHER (SPECIFY ADDRESS)inny
  • Street Address (Line 1) / Ulica (linia 1)
  • Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
  • CityMiasto
  • State/ProvinceWojewództwo/Stan
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Country/RegionKraj


 

Family Information: Deceased Spouse

Informacja o rodzinie: zmarły małżonek

(Ta sekcja się pojawi jeżeli w części „Personal” zaznaczyłeś w stanie cywilnym: WIDOWED)

 

Q: Surname

Nazwisko

 

Q: Given Name

Imię


Q: Date of Birth

Data urodzenia
 

Q: Nationality

Obywatelstwo
 

Q: Deceased Spouce's Place of Birth

Miejsce urodzenia zmarłego współmałżonka
 

Q: City

Miasto

 • Do Not Know / Nie wiem

 

Q: Country/Region

Kraj / Region


 


Family Information: Former Spouse

Informacja o rodzinie: były małżonek

(Ta sekcja się pojawi jeżeli w części „Personal” zaznaczyłeś w stanie cywilnym: DIVORCED)

 

Q: Number of Former Spouses

Ilość poprzednich współmałżonków
 

Q: Former Spouse Information

Informacje o poprzednim współmałżonku

 • SurnamesNazwisko/a
 • Given NamesImię/imiona
 • Date of BirthData urodzenia
 • NationalityObywatelstwo
 • Former Spouse's Place of BirthMiejsce urodzenia poprzedniego współmałżonka
 • CityMiasto
  • Do Not Know / Nie wiem
 • Country/RegionKraj / Region
 • Date of MarriageData zawarcia związku małżeńskiego
 • Date Marriage EndedData zakończenia związku małżeńskiego
 • How the Marriage EndedOpisz pokrótce, jak zakończyło się małżeństwo
 • Country/Region Marriage was TerminatedKraj, w którym zakończył się związek małżeński

+ Add Another / Dodaj kolejne

 

Present Work/Education/Training Information

Teraźniejsza praca / Edukacja / Szkolenia

 

NOTE: Provide the following information concerning your current employment or education.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące Twojego obecnego zatrudnienia lub nauki.

 

Q: Primary Occupation

Primary Occupation

 • AGRICULTURErolnictwo
 • ARTIST/PERFORMERartysta
 • BUSINESSprzedsiębiorca/biznesmen
 • COMMUNICATIONSmedia
 • COMPUTER SCIENCEinformatyka
 • CULINARY/FOOD SERVICESprzemysł kulinarny/spożywczy
 • EDUCATIONedukacja/szkolnictwo
 • ENGINEERINGinżynieria
 • GOVERNMENTrząd
 • HOMEMAKERgospodyni domowa
 • LEGAL PROFESSIONzawód prawniczy
 • MEDICAL/HEALTHsłużba zdrowia
 • MILITARYwojsko
 • NATURAL SCIENCEnauki przyrodnicze
 • NOT EMPLOYED / bezrobotny
  • ExplainWyjaśnij
 • PHYSICAL SCIENCESnauki fizyczne
 • RELIGIOUS VOCATIONduchowny, świecki duchowny
 • RESEARCHnaukowiec
 • RETIREDemeryt
 • SOCIAL SCIENCEsocjologia/nauki społeczne
 • STUDENTstudent/uczeń
 • OTHERinne
  • Specify / Sprecyzuj

 

Q: Present Employer or School Name

Obecny pracodawca lub nazwa szkoły

 • Street Address (Line 1) / Ulica (linia 1)
 • Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
 • CityMiasto/miejsce zamieszkania
 • State/ProvinceWojewództwo
  • Does Not Apply / Nie dotyczy
 • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
  • Does Not Apply / Nie dotyczy
 • Phone NumberNumer telefonu
 • Country/RegionKraj

 

Q: Monthly Income in Local Currency (if employed)

Miesięczny dochód w walucie krajowej (jeśli jesteś zatrudniony/a)

Does Not Apply / Nie dotyczy

 

Q: Briefly describe your duties
Pokrótce opisz swoje obowiązki

 

Previous Work/Education/Training Information

Poprzednia praca / Edukacja / Szkolenia

(Ta sekcja pojawi się jeżeli wybrałeś wykonywany zawód: „HOMEMAKER, NOT EMPLOYED, RETIRED” lub jeżeli w sekcji Personal Information zaznaczyłeś male)

 

NOTE: Provide your employment information for the last five years that you were employed, if applicable.

UWAGA: Podaj informację o swoim zatrudnieniu w ciągu ostatnich pięciu lat, jeśli dotyczy.

 

Q: Were you previously employed?

Czy pracowałeś/aś gdzieś poprzednio?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Employer NameNazwa pracodawcy
  • Employer Street Address (Line 1)Ulica pracodawcy (linia 1)
  • Employer Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica pracodawcy (linia 2) * nieobowiązkowy
  • CityMiasto
  • State/Province / Województwo 
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Country/RegionKraj
  • Telephone NumberNumer telefonu
  • Job Title / Stanowisko pracy
  • Supervisor's Surname Nazwisko przełożonego
   • Do Not Know / Nie wiem
  • Supervisor's Given Names / Imię/imiona przełożonego
   • Do Not Know / Nie wiem
  • Employment Date From / Data zatrudnienia od
  • Employment Date To / Data zatrudnienia do
  • Briefly describe your duties / Pokrótce opisz swoje obowiązki
 • + Add Another / Dodaj kolejne

 

Gdy w sekcji Personal Information zaznaczyłeś płeć male pojawia się dodatkowe pytania.

Q: Have you attended any educational institutions at a secondary level or above?

Czy uczęszczałeś do szkół/uczelni średnich lub wyższych?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • Name of InstitutionNazwa szkoły/uczelni
  • Street Address (Line 1)Ulica (linia 1)
  • Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
  • CityMiasto
  • State/ProvinceWojewództwo
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
   • Does Not Apply / Nie dotyczy
  • Country/RegionKraj 
  • Course od Study / Przebieg studiów
  • Date of Attendance FromOkres nauki od
  • Date of Attendance FromOkres nauki do
 • + Add Another / Dodaj kolejne​​

 

Additional Work/Education/Training Information

Dodatkowa Praca / Edukacja / Szkolenia

(Ta sekcja pojawi się jeżeli w sekcji Personal Information zaznaczyłeś male)

 

NOTE: Provide the following work, education, or training related information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące pracy, edukacji lub szkolenia. Podaj kompletne i precyzyjne informacje we wszystkich pytaniach, które wymagają wyjaśnień.

 

Q: Do you belong to a clan or tribe?

Czy należysz do klanu lub plemienia?

 • NO / Nie
 • YES / Tak 
  • Clan Or Tribe Name / Nazwa klanu lub plemienia

 

Q: Provide a List of Languages You Speak

Podaj listę języków, jakie znasz

 • Language NameNazwa języka
 • + Add Another / Dodaj kolejne​​

 

Q: Have you traveled to any countries within the last five years?

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat podróżowałeś za granicę?

 • NO / Nie
 • YES / Tak 
  • + Add Another / Dodaj kolejne​​

 

Q: Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization?

Czy byłeś członkiem lub czy pracowałeś dla organizacji zawodowej, społecznej lub charytatywnej?

 • NO / Nie
 • YES / Tak 
  • + Add Another / Dodaj kolejne​​

 

Q: Do you have any specialized skills or training, such as firearms, explosives, nuclear, biological, or chemical experience?

Czy posiadasz specjalistyczne umiejętności lub odbyłeś szkolenie w zakresie broni palnej, materiałów wybuchowych, nuklearnych, biologicznych lub chemicznych?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever served in the military?

Czy kiedykolwiek służyłeś w wojsku?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • Name of Country/RegionNazwa kraju/regionu
  • Branch of ServiceRodzaj sił zbrojnych
  • Rank/PositionStopień/stanowisko
  • Military SpecialtySpecjalność wojskowa
  • Date of Service FromSłużba wojskowa od
  • Date of Service ToSłużba wojskowa do
 • + Add Another / Dodaj kolejne​​

 

Q: Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or nsurgent organization?

Czy kiedykolwiek służyłeś, byłeś członkiem lub byłeś zaangażowany w działalność paramilitarną, samozwańczego oddziału straży obywatelskiej, grupy buntowniczej, partyzanckiej lub organizacji powstańczej?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Security and Background: Part 1

Zasady bezpieczeństwa: część 1

 

NOTE: Provide the following security and background information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation. A visa may not be issued to persons who are within specific categories defined by law as inadmissible to the United States (except when a waiver is obtained in advance). Are any of the following applicable to you? While a YES answer does not automatically signify ineligibility for a visa, if you answer YES you may be required to personally appear before a consular officer.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. Podaj kompletne i precyzyjne informacje we wszystkich pytaniach, które wymagają wyjaśnień. Wiza może nie zostać wydana osobom, którym prawo USA nie zezwala na wpuszczenie do USA (poza przypadkami, kiedy uzyskano zniesienie zakazu wjazdu). Czy dotyczy Cię któraś z poniższych sytuacji? Chociaż odpowiedź TAK nie pozbawia Cię możliwości otrzymania wizy, to jednak jeśli odpowiesz TAK, możesz zostać wezwany do osobistego stawienia się przed konsulem.

 

Q: Do you have a communicable disease of public health significance? (Communicable diseases of public significance include chancroid, gonorrhea, granuloma inguinale, infectious leprosy, lymphogranuloma venereum, infectious stage syphilis, active tuberculosis, and other diseases as determined by the Department of Health and Human Services.)

Czy cierpisz na społeczną chorobę zakaźną? (Społeczne choroby zakaźne to m.in. wrzód weneryczny, rzeżączka, ziarniak pachwinowy, trąd, ziarnica weneryczna, kiła w stadium zakaźnym, gruźlica w stanie czynnym oraz inne choroby znajdujące się na liście Departamentu Zdrowia.)

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others?

Czy cierpisz na zaburzenia fizyczne lub psychiczne, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia Twojego lub innych?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Are you or have you ever been a drug abuser or addict?

Czy obecnie lub kiedykolwiek wcześniej nadużywałeś/aś narkotyków lub byłeś/aś od nich uzależniony/a?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Security and Background: Part 2

Zasady bezpieczeństwa: część 2

 

Q: Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś zatrzymany/a, aresztowany/a lub skazany/a za wykroczenie lub przestępstwo, nawet jeśli nastąpiło ułaskawienie, amnestia, itp.?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?

Czy kiedykolwiek naruszyłeś/aś lub uczestniczyłeś w działaniach zmierzających do naruszenia przepisów dotyczących substancji objętych kontrolą?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?

Czy przyjeżdżasz do USA aby zajmować się prostytucją lub w inne niezgodne z prawem występki, albo czy byłeś/aś w ciągu ostatnich 10 lat zaangażowany/a w prostytucję lub stręczycielstwo?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a lub zamierzasz zaangażować się w pranie brudnych pieniędzy?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States?

Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w hadlu ludźmi na terenie USA lub poza USA?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed, or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States?

Czy kiedykolwiek świadomie współpracowałeś/aś, pomagałeś/aś lub byłes/aś w zmowie z kimś, kto dopuścił się lub planował dopuścić się handlu ludźmi w USA lub poza USA?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities?

Czy jesteś mężem/żoną, synem lub córką kogoś, kto dopuścił się lub planował dopuścić się handlu ludźmi w USA lub poza USA i czy w ciągu ostatnich pięciu lat czerpałeś/aś jakiekolwiek korzyści z tego typu działań?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Security and Background: Part 3

Zasady bezpieczeństwa: część 3

 

Q: Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the United States?

Czy zamierzasz zajmować się szpiegostwem, sabotażem, łamaniem przepisów kontroli eksportu lub prowadzić inną nielegalną działalności w USA?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist activities?

Czy zamierzasz zajmować się działalnością terrorystyczną w USA lub kiedykolwiek zajmowałeś/aś się taką działalnością?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist organizations?

Czy kiedykolwiek wspierałeś/aś lub zamierzarz wspierać finansowo lub w inny sposób terrorystów lub organizacje terrorystyczne?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Are you a member or representative of a terrorist organization?

Czy jesteś członkiem lub przedstawicielem organizacji terrorystycznej?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherwise participated in genocide?

Czy kiedykolwiek zleciłes/aś, podburzałeś/aś, popełniłeś/aś, uczestniczłeś/aś lub w jakiś inny sposób brałeś/aś udział w ludobójstwie?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?

Czy kiedykolwiek popełniłeś/aś, zleciłeś/aś, podburzałeś/aś lub w inny sposób uczestniczyłeś/aś w torturach?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political killings, or other acts of violence?

Czy popełniłeś/aś, zleciłeś/aś, podburzałeś/aś, uczestniczyłeś/aś lub w jakiś inny sposób uczestniczyłeś/aś w wykonywaniu pozasądowych wyroków śmierci, zabójstw politycznych lub innych aktach przemocy?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a w rekrutowanie lub wykorzystywanie dzieci żołnieży?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time, particularly severe violations of religious freedom?

Czy jako urzędnik rządowy byłeś/aś kiedykolwiek odpowiedzialny/a lub osobiście dopuściłeś/aś się szczególnie poważnego pogwałcenia wolności wyznania?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free will?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś bezpośrednio zaangażowany w ustanawianie lub prowadzenie regulacji populacji zmuszających kobietę do dokonania aborcji wbrew jej woli lub zmuszających mężczyznę lub kobietę do poddania się sterylizacji wbrew ich woli?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or bodily tissue?

Czy kiedykolwiek byłeś/aś bezpośrednio zaangażowany/a w przymusową transplantację ludzkich organów lub tkanek?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Security and Background: Part 4

Zasady bezpieczeństwa: część 4

 

Q: Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?

Czy kiedykolwiek załatwiałeś/aś lub pomagałeś/aś komukolwiek uzyskać wizę, wjechać do USA lub uzyskać inne korzyści imigracyjne poprzez pogwałcenie prawa, poprzez oszustwo lub w inny sposób niezgodny z prawem?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Security and Background: Part 5

Zasady bezpieczeństwa: część 5

 

Q: Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody by a U.S. court?

Czy kiedykolwiek odmówiłeś/aś prawa opieki nad dzieckiem będącym obywatelem USA osobie, której sąd USA przyznał taką opiekę?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?

Czy głosowałeś/aś w usa z naruszeniem prawa?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Q: Have you ever renounced United States citizenship for the purposes of avoiding taxation?

Czy kiedykolwiek zrzekłeś/aś się obywatelstwa USA w celu uniknięcia opodatkowania?

 • NO / Nie
 • YES / Tak
  • ExplainWyjaśnij

 

Upload Photo


Click on the Upload Your Photo button below to access our photo submission system. Once there you will be given instructions on how to supply an approved photo for your Visa application. After you have selected the photo to upload and the system verifies the photo is acceptable, you will return to "Confirm Photo" to continue the application process.

Kliknij przycisk "Załaduj zdjęcie", aby uaktywnić system dołączania zdjęć. Otrzymasz tam instrukcje, jak wprowadzić zatwierdzone zdjęcie do swojej aplikacji wizowej. Po wybraniu zdjęcia i zaakceptowaniu go przez system, wrócisz do etapu "Zatwierdź zdjęcie", aby kontynuować wypełnianie aplikacji.

 

Confirm Photo

Jeżeli dodamy niewłaściwe zdjęcie otrzymamy komunikat:

The photo you have submitted with your visa application did not meet the quality standards specified in the instructions on photo submission for visa applicants. Please have new photos taken, specifically following the photo guideline instructions. Size, background, or poor lighting can all affect photos and are the most common cause for rejection. Submit the new photo along with your confirmation page and passport. Additional instructions are provided on the confirmation page.

Zdjęcie, które dołączyłeś do swojej aplikacji wizowej nie spełniło wymogów wyszczególnionych w instrukcji o dołączaniu zdjęć do aplikacji wizowej. Przygotuj nowe zdjęcie i dokładnie kieruj się instrukcjami do dołączania zdjęć. Rozmiar, tło lub słabe oświetlenie mogą wpływać na jakość zdjęcia i są najczęstszymi powodami ich odrzucenia. Załaduj nowe zdjęcie łącznie ze stroną potwierdzenia i paszportem. Dodatkowe instrukcje dostępne są na stronie potwierdzenia. 

 

Please note that you may be required to bring a passport-like photo to your interview.

Zauważ, proszę, że może będziesz musiał/a przynieść zdjęcie do wizy na rozmowę

 

Choose a Different Photo

Wybierz inne zdjęcie

 

Review

Sprawdź

 

Note: You have completed data entry for your NIV application. Before submitting the application, please review your entries below. To navigate to the next section to be reviewed, click the 'Next' button on the bottom of the page. If an entry is incorrect, click on the links on the right side of the page, which will direct you to the page where you entered the data. Once you have reviewed all sections, you will be directed to the Sign and Submit page to complete the application process.

Uwaga: Podałeś/aś kompletne dane do swojej NIV aplikacji. Nim zatwierdzisz aplikację, przejrzyj, proszę, dane, które podałeś/aś. Aby przejść i przejrzeć kolejną sekcję, kliknij klawisz Next u dołu strony. Jeśli dane są nieprawidłowe, kliknij na link po prawej stronie, a on przeniesie cię do strony, na której wpisałeś/aś te dane. Po zapoznaniu się ze wszystkimi rozdziałami, zostaniesz przekierowany do podpisania i złożenia aplikacji, aby zakończyć cały proces. 

 

Sign and Submit

Podpisz i zgłoś

 

Read the following information carefully before dating, electronically signing and submitting the application.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami zanim wpiszesz datę, podpiszesz elektronicznie i wyślesz aplikację.

 

Your application is now ready to be submitted. Please note that this does not necessarily mean that your application for a nonimmigrant visa is complete, as additional information may be needed after Department of State personnel have reviewed the application.

Twoja aplikacja jest teraz gotowa do wysłania. Wiedz jednak, że to nie oznacza, iż twój wniosek o wizę nieimigracyjną jest kompletny, ponieważ pracownicy Departamentu Stanu mogą wymagać przedstawienia dodatkowych informacji po zapoznaniu się z Twoją aplikacją.

 

By clicking "Sign and Submit Application" you are electronically signing the application. You are required to electronically sign your application yourself, unless otherwise exempt by regulation, even if the application has been prepared by someone other than yourself. Your electronic signature certifies that you have read and understood the questions in this application and that your answers are true and correct to the best of your knowledge and belief. The submission of an application containing any false or misleading statements may result in the permanent refusal of a visa or the denial of entry into the United States. All declarations made in this application are unsworn declarations made under penalty of perjury. (28 U.S.C. 1746).

Poprzez kliknięcie "Podpisz i wyślij wniosek" podpisujesz się elektronicznie pod aplikacją. Podpis elektroniczny * musisz złożyć osobiście, o ile określone przepisy nie zwalniają Cię z tego obowiązku, nawet jeśli aplikacja została przygotowana przez kogoś innego. Twój elektroniczny podpis potwierdza, że przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś pytania w tej aplikacji oraz, że udzieliłeś/aś prawdziwych i właściwych odpowiedzi, zgodnie z posiadaną wiedzą i w dobrej wierze. Złożenie aplikacji zawierającej jakiekolwiek fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje może zaowocować trwałą odmową wizy lub wjazdu do USA. Wszystkie podane w tej aplikacji informacje podlegają regulacjom o karze za krzywoprzysięstwo. (28 U.S.C. 1746).

 

The information that you have provided in your application and other information submitted with your application may be accessible to other government agencies having statutory or other lawful authority to use such information, including for law enforcement and immigration law enforcement purposes. The photograph that you provide with your application may be used for employment verification or other U.S. law purposes.

Informacje zawarte w aplikacji oraz inne informacje dostarczone w czasie składania wniosku mogą być udostępnione innym agencjom rządowym, mającym statutowe lub wynikające z innych przepisów uprawnienia do korzystania z tych informacji, w celu egzekwowania prawa i prawa imigracyjnego. Zdjęcie dołączone do aplikacji może być wykorzystane do sprawdzenia zatrudnienia lub do innych celów zgodnych z prawem USA.

 

Preparer of Application

Przygotowujący aplikację

 

Q: Did anyone assist you in filling out this application?

Czy ktokolwiek pomagał Ci przy wypełnianiu tej aplikacji?

 • NO / NIE
 • YES / TAK
  • PreparerPrzygotowujący
   • Surnames / Nazwisko/a
   • Given NamesImię/imiona
    • Does Not Apply / Nie dotyczy
   • Organization NameNazwa organizacji/firmy
   • Street Address (Line 1)Ulica (linia 1)
   • Street Address (Line 2) / *Optional / Ulica (linia 2) * nieobowiązkowy
   • CityMiasto
   • State/ProvinceWojewództwo
    • Does Not Apply / Nie dotyczy
   • Postal Zone/ZIP CodeKod pocztowy
    • Does Not Apply / Nie dotyczy
   • Country/RegionKraj / Region
   • Relationship to YouZwiązek z Tobą

E-Signature

Podpis elektroniczny *

 

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Pod karą za krzywoprzysięstwo przewidziana przez prawo USA oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe i poprawne.

 

Enter your Passport/Travel Document Number

Podaj numer swojego paszportu

 

Enter the code as shown

Przepisz kod z obrazka

 

Click the button below to electronically sign your application

Kliknij klawisz poniżej, aby elektronicznie podpisać swoją aplikację

 

Sign and Submit Application

Podpisz i wyślij aplikację

 

You have successfully signed and submitted your application. You cannot make any changes to your application at this point. Please click 'Next: Confirmation' to complete the application process.

Pomyślnie podpisałeś/aś i wysłałeś/aś swoją aplikację. Nie możesz dokonywać zmian od tego momentu. Kliknij, proszę: 'Next: Confirmation', aby zakończyć procedurę składania aplikacji.

 

Gratulacje właśnie skoczyłeś składanie wniosku !

Objaśnienie 
* W ramach wyjaśnienia „podpisu elektronicznego” w tym wypadku nie chodzi o żaden podpis sprzętowy lub podpis elektroniczny wymagający zewnętrznego serwisu. Podpis elektroniczny został w tym wypadku określony czynnością kliknięcia w przycisk potwierdzający wysłanie danych w formularzu - dokładnie mówiąc, że klikając w przycisk wysyłający dane w formularzu podpisujemy się „elektronicznie” pod danymi jakie podaliśmy w formularzu.

Poradniki

Dni wolne od pracy i szkoły w 2020 roku – zaplanuj urlop i zyskaj długi weekend
Poradniki

Dni wolne od pracy i szkoły w 2020...

Jak zabezpieczyć swoje konta internetowe podczas podróży i nie musieć pamiętać wszystkich haseł a jednocześnie mieć dostęp do całej tej bazy niemal z każdego zakątka świata?
Poradniki Technologia

Jak zabezpieczyć swoje konta...

TOP 10 rzeczy do zobaczenia będąc w Pekinie
Poradniki

TOP 10 rzeczy do zobaczenia będąc w...

Komentarze

dodaj komentarz

Krzysztof Siciński
Krzysztof Siciński
2018-11-14 14:38
Zaznacz "NO / NIE" - chyba, że pracowałaś gdzieś wcześniej.
kasia kl
kasia kl
2018-07-15 11:35
witam, co wpisać w miejsce: 'Were you previously employed?', gdy jest się freelancerem?